fbpx
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Fabriek Authentiek
E-mailadres: info@fabriekauthentiek.nl
KvK-nummer: 66161886
Btw-identificatienummer: NL125576286B01

IBAN: NL88 KNAB 0259 9107 91

 

Bedrijfsomschrijving: online en offline coaching en begeleiding van ondernemers om hun bedrijfsaanbod te maken. Dit gebeurt in de vorm van fysieke en online trainingen, programma’s en trajecten voor groepen en individuen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Fabriek Authentiek uitvoert.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fabriek Authentiek en op iedere tussen Fabriek Authentiek en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Fabriek Authentiek. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

2.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Fabriek Authentiek behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Fabriek Authentiek erkend.

2.4  Fabriek Authentiek garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Artikel 3 – Het aanbod

3.1  Afbeelding geplaats bij de producten dienen slechts ter illustratie.

3.2  Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.3  Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Fabriek Authentiek garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3.4 Het aanbod is toegankelijk voor particulieren en ondernemers.

3.5 Het aanbod garandeert geen successen in jouw bedrijf. Fabriek Authentiek reikt binnen de grenzen begeleiding aan waarmee jij de dienst succesvol kunt afronden. De ondersteuning tijd staat beschreven in het aanbod op de internetsite van Fabriek Authentiek.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1  Een overeenkomst tussen Fabriek Authentiek en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Fabriek Authentiek op haalbaarheid is beoordeeld.

4.2  Fabriek Authentiek behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

4.3  Na 14 dagen is het niet meer mogelijk om deelname aan de dienst te annuleren en moet het volledige deelnemersgeld betaald worden.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

5.1  Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Fabriek Authentiek. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.2 Annuleren van de gekochte dienst of product kan uiterlijk veertien dagen na aankoop. Annuleren gebeurt schriftelijk door een mail te sturen aan Fabriek Authentiek. Afstand wordt gedaan van alle verkregen middelen. Het aankoop bedrag wordt retour gestuurd.

5.3 Na de 14 dagen is het niet meer mogelijk om de deelname te annuleren en wordt het volledige bedrag betaald. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

 

Artikel 6 – De prijs

6.1  Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

6.2  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3  Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.

 

Artikel 7 – Aanbiedingen

7.1  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2  Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Fabriek Authentiek zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3  Mondelinge toezeggingen verbinden Fabriek Authentiek slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4  Aanbiedingen van Fabriek Authentiek gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5  Fabriek Authentiek kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 8 – Afbeeldingen en specificaties

8.1  Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen op de internetsite van Fabriek Authentiek gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1  Fabriek Authentiek is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen die zijn opgelopen tijdens geleverde diensten en producten.

9.2  Indien Fabriek Authentiek om welke reden dan ook enige schade moet vergoeden zal die vergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde producten.

9.3 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.4 De aansprakelijkheid voor indirecte schade (gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen etc.) is uitgesloten.

 

 Artikel 10 – Garantie en conformiteit

10.1 Fabriek Authentiek staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Indien Fabriek Authentiek om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

10.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd of ondeugdelijk is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Fabriek Authentiek) deze gebreken binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Fabriek Authentiek.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

11.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

11.2 Fabriek Authentiek voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

11.3 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11.4 Fabriek Authentiek heeft op ieder moment het recht tot aanpassing of wijziging van de uitvoering.

 

Artikel 12 – Betaling

12.1 De verschuldigde bedragen voor de opdrachtgever, te vinden op de prijsopgave, moeten worden voldaan binnen 14 dagen.

12.2 De betaalmethode voor het verschuldigde bedrag kan worden voldaan door middel van iDEAL, Bankoverschrijving en Bancontact. Het volledige factuurbedrag dient te worden voldaan voordat de producten worden verstuurd of de diensten van start gaan.

 

Artikel 13 – Gegevensbeheer

13.1 Indien u een bestelling plaatst bij Fabriek Authentiek, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Fabriek Authentiek. Fabriek Authentiek houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.

13.2 Fabriek Authentiek respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.2 Klachten moeten binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde dienst gemeld worden. Wordt de klacht na 14 dagen ingediend is er geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

14.3 Gedurende de looptijd van een klacht blijft de verplichting tot betaling van kracht.

 

Artikel 15 – Geschillen

15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 – Intellectueel eigendom

16.1 Op de teksten, werkboeken, presentaties, video’s en andere materialen van de diensten en producten bezit Fabriek Authentiek de intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze materialen te delen met derden. Tenzij Fabriek Authentiek schriftelijk toestemming geeft

16.2 Verkregen kennis en materialen mogen niet worden doorverkocht of worden gebruikt voor commerciële doeleinden binnen het eigen bedrijf.

16.3 Het is verboden om materialen en inloggegevens te delen met derden. Bij het niet naleven van dit artikel wordt u aansprakelijk gesteld en wordt een boete gegeven.